סיכום קידוח

עומק הבור, קוטר, זמן הקידוח, סה"כ קוב